UA-54762838-1

PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU 2014-2018

Otevřená radnice

Na stránkách města bude dostupný rozklikávací rozpočet, tedy detailní informace o hospodaření města. Jeho součástí budou všechny smlouvy, faktury, účty.

Částečně splněno

Na stránkách města je rozklikávací rozpočet. Smlouvy jsou zveřejňovány v centrálním rejstříku smluv. Zveřejňování účetních dokladů brání vedení účetnictví města v papírové a nikoliv digitální podobě.

Budeme zveřejňovat nejen zápisy ze zastupitelstva, ale i z rady, a také všechny podklady pro jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí.

Z 90% splněno

Jsou zveřejňovány všechny podklady pro zastupitelstvo, zápisy z komisí atd. Na webových stránkách je i kalendář jednání a přehledně strukturované dokumenty k jednání. Nepodařilo se nám prosadit nový jednací řád rady města, který by ji více otevřel.

Obnovíme diskuzní fórum na internetových stránkách města.

Splněno

Obnoveno hned po volbách 2014.

Jednání městského zastupitelstva se budou konat pravidelně, každý měsíc. Bude tak víc času na diskuzi o jednotlivých návrzích.

nesplněno

Navrhovali jsme, ale nepodařilo se prosadit. Pravomoc svolávat zastupitelstvo má starosta.

Zařídíme, aby se telefonáty z městského úřadu neobjevovaly na displejích telefonů jako „skryté číslo“, ale aby se zobrazovalo číslo volajícího. Blokování čísel úředníků působí nejen arogantně, ale především nelze na danou linku zavolat zpět.

Splněno

Byla vytvořena nová předvolba pro volání z radnice a úředníci ji mají využívat pro volání na mobilní telefony.

Stojíme o vyšší zapojení veřejnosti do rozhodování. Komise budou otevřené všem zájemcům o práci v nich. Oslovíme také odborníky na dané oblasti, aby přispěli svou erudicí.

Splněno

Po volbách byly ustanoveny komise, veřejnost byla vyzvána k účasti na práci v nich. Např. ve sportovní komisi zasedají zástupci prakticky všech místních sportovních klubů, v kulturní zástupci spolků a institucí fungujících na poli kultury.

Nepomucké noviny i městský informační server nepomuk.cz musí fungovat jako nestranné informační médium řízené redakční radou a vedené redaktorem na plný úvazek.

Splněno

Redakční rada má status schválený zastupitelstvem a je volena zastupitelstvem. Má tedy obdobné postavení jako výbory zastupitelstva. Šéfredaktor sice pracuje pouze na poloviční úvazek, ale podává velmi profesionální výkon, o čemž svědčí mj. získaný titul „Zpravodaj roku“ pro nejlepší radniční noviny v republice.

 

Krásné město

Pořídíme nový územní plán, který bude koncepčně řešit rozvoj města a zabrání výstavbě, která by mohla poškodit ráz města (viz kauza Norma u hřbitova). Zpracování ÚP se uskuteční formou veřejné architektonické soutěže a za co nejširší účasti veřejnosti.

Splněno

Zpracování nového územního plánu realizovala renomovaná architektonická kancelář UNIT architekti na vysoké úrovni (dle odborníků jeden z urbanisticky nejlepších ÚP v republice). Příprava probíhala dlouhodobě s širokým zapojením veřejnosti (daleko nad rámec stavebního zákona). Mezi hlavní témata zadání patřila například ochrana krajiny a rázu města či hospodárnost rozvoje. Návrh územního plánu byl schválen zastupitelstvem a brzy vstoupí v platnost.

Zachráníme nejstarší dům ve městě – dům U lípy – a pokusíme se mu najít vhodné a trvale (ekonomicky) udržitelné využití. Mohl by zde vzniknout například městský minipivovar.

Částečně splněno

Navrhli jsme odkoupení teto památky městem na zastupitelstvu, což neprošlo. Hledali jsme tedy alespoň vhodného a nového vlastníka z řad soukromých investorů. Tato snaha vedla snad k úspěšnému konci. Dům má novou majitelku, která s ním má chválihodné záměry a chce jej velmi citlivě zrekonstruovat a využít pro rozvoj cestovního ruchu.

Podporujeme úpravy náměstí, které by vycházely z projektu architektů Vlacha a Vašuta oceněného cenou Petra Parléře. Za vhodné považujeme zejména zrušení teras a návrat horní části náměstí k historickému vzhledu, sjednocení dlažby náměstí a zastavění proluk.

Nesplněno

Projekt komplexních úprav náměstí nebyl v tomto volebním období zpracováván. Při dílčích úpravách (výsadba stromů, opravy dlažby …) bylo přihlíženo ke koncepci architektů Vlacha a Vašuta.

Odstraníme řetězy a sloupky v ploše náměstí a před kostelem.

Částečně splněno

Byly odstraněny řetězy, bránící průchodu pěším středem náměstí. Sloupky zůstaly zachovány (před kostelem na přání p. Faráře).

V dlouhodobém výhledu navrhujeme přestavbu OD Úslava či jeho nahrazení domy respektujícími historický půdorys a výšku zástavby, která zde byla do 80. let.

V řešení

Do návrhu nového územního plánu byla zanesena uliční čára odpovídající původní historické zástavbě i vhodnost přestavby tohoto místa.

Chceme, aby se udržel starobylý vzhled centra města, citlivě opravovaly staré domy. Budeme proto podporovat vyhlášení památkové zóny na území historického jádra města. Zavedeme městský grantový program na opravy historických budov.

Splněno

Grantový program funguje již čtvrtým rokem a postupně se daří opravovat některé historické domy.

Na Vinici žije největší množství lidí. Nechceme, aby se ze zdejšího sídliště stalo časem ghetto. Především je třeba revitalizovat veřejná prostranství kolem bytovek, zajistit dostatek parkovacích míst i zelených zákoutí. Necháme zpracovat architektonickou studii a postupně ji budeme realizovat.

V řešení

Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele studie. Bohužel se zatím nepodařilo získat na projekt dotaci a proto nebyl doposud realizován.

Zapojíme louku za školou do městského organizmu. Mohl by tu být park, in-line dráha, prostor pro sporty, víceúčelové hřiště, letní scéna, kavárna …

V řešení

Byla zpracována územní studie, která vznikla na základě principů komunitního plánování. Občané měli možnost se přímo vyjádřit, co by si zde přáli. Studie se stala podkladem pro nový územní plán města a je postupně naplňována v dalších fázích projektových příprav (před dokončením je projekt dopravní a technické infrastruktury v lokalitě, je zpracován projekt úprav hřiště u ZŠ, který získal dotaci, dotaci získal i projekt na úpravu školní zahrady, připravuje se projekt nového dětského hřiště …)

Otevřeme otázku úpravy hranic katastrů Nepomuk a Klášter. Je zapotřebí, aby katastrální území odpovídalo současným potřebám obou obcí, nikoliv aby konzervovalo kdysi dávno vzniklé anomálie.

V řešení

Tuto otázku právě řeší Ministerstvo vnitra. Podařilo se nám prosadit, aby nepomucké zastupitelstvo požadovalo vedení katastrální hranice až za cestou Dvorec – Knárovka – Červený most)

Prosadíme odstranění nelegálních billboardů v katastru města.

V řešení

Stavební úřad postupně nařizuje odstranění nelegálních reklamních zařízení.

Nezapomínáme ani na parcely pro výstavbu nových rodinných domů. Za vhodné považujeme zejména dokončení čtvrti Na Daníčkách. Další rozvojové území by mělo být mezi Dvorcem a sídlištěm.

V řešení

Byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí na lokalitu Na Daníčkách, které nabylo právní moci v červenci a parcely budou od září na prodej. Dále se připravují i další obytné zóny (V Korýtkách, Pod Oborou). Plochy mezi Nepomukem a Dvorcem jsou v novém územní plánu vedeny z většiny jako zastavitelné.

Budeme usilovat o dokončení rekonstrukce Hotelu ve Dvorci a kompletní využití celé jeho budovy, které dále posílí roli nádraží jako přirozeného centra Dvorce.

Splněno

Část bývalého Hotelu byla přeměněna na Komunitní dům seniorů (s využitím dotace), sál se zázemím byl zrekonstruován prostředky města (akce je právě dokončována).

Chceme zútulnit lokalitu „palouček“ v zatáčce Tojické ulice, vysadit po jejím okrajích stromy a keře, které ji odstíní od rušné silnice. Místo slouží již dnes pro děti, jsou zde 2 dětské houpačky a 1 lavička, díky navrženým úpravám bude celá plocha mnohem útulnější, klidnější a tišší.

Částečně splněno

Byl zpracován projekt, dle něj byla již částečně realizována revitalizace zeleně, v plánu je na podzim (v období vegetačního klidu) pokračovat v úpravách plochy.

Nevyužitý trojúhelník „U Křížku“ na konci Dvorce, kde je dnes skládka suti, navrhujeme proměnit na parčík, který by mohl sloužit jako příjemná zastávka cestou na či z nádraží.

Splněno

Upraveno, ozeleněno, ohrazeno žulovými patníky, vysazeny stromy, instalována lavička na autobusovou zastávku.

Nenáročné parkové úpravy, spočívající zejména v instalaci několika laviček a košů, bychom rádi realizovali i na celém Číháku.

Splněno

Dle studie, projednané s Dvoreckými občany, byl celý prostor Čiháku upraven (vykáceny nálety, obnovena loučka u silnice, instalovány lavičky …)

Všechny stavby a investiční akce budeme připravovat za co nejširší účasti občanů a odborné veřejnosti. Budou přitom využívány principy komunitního plánování, konzultace s architekty a urbanisty i veřejné architektonické soutěže. Díky tomu by se neměly opakovat průšvihy typu kruhové křižovatky u Sokolovny či chodníků v Nádražní ulici.

Částečně splněno

U akcí, které jsme iniciovali, jsme se snažili naplňovat maximálně uvedené principy. Některé investiční akce, ovšem v tomto ohledu nebyly řešeny zcela ideálně (např. rekonstrukce Zelenodolské ulice).

 

Pohodlná a bezpečná doprava

Budeme podporovat další rozšíření věřejné dopravy, zejména vlakových spojů na Plzeň.

Částečně splněno

Podařilo se zachovat všechny vlakové spoje a rozšířit počet autobusových spojů mezi nádražím a městem a to i o víkendech, kdy vůbec nejezdily.

Zřídíme nové autobusové zastávky, zejména na „Kunštátě“ a U Sokolovny.

V řešení

Jsou zpracovány projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na obě nové zastávky – a to dle územní studie „Pod Vinicí“. Realizace je tedy možná v dalším roce.

Vybudujeme zastřešenou autobusovou zastávku na náměstí – místo záhonu v rohu u OD Úslava.

Splněno

Zastávka byla vybudována, bohužel ne zcela dle vstupního návrhu arch. Vlacha.

Zakoupíme městské mikrobusy, které budou zajišťovat dopravu z města k vlakům v hodinách, kdy nejedou linkové spoje ČSAD, a dále budou využitelné pro seniory, místní sportovní spolky atp.

Částečně splněno

Místo nákupu vlastního mikrobusu jsme vstoupili v jednání se společností POVED a podařilo se nám zvýšit počet autobusů ČSAD.

Budeme usilovat o lepší spojení veřejnou dopravou s Klatovy a dalšími většímy městy v okolí, stejně jako s obcemi na Nepomucku.

Nesplněno

Přímou autobusovou linku do Klatov se zatím nepodařilo zařídit.

Zavedeme „obytnou zónu“ – tedy oblast s omezenou rychlostí 20km v hodině na celé historické centrum města i další vhodné lokality (např. vnitřní komunikace na sídlišti)

V řešení

Dopravní analýza a návrh na zklidnění dopravy ve městě je součástí návrhu nového územního plánu. Vlastnímu vzniku dalších obytných zón bez souvisejících stavebních úprav není nakloněna dopravní policie.

Omezíme parkování na náměstí na vymezené plochy. Budeme jednat s COOP o možnosti většího využití parkoviště na dvoře OD Úslava.

Nesplněno

Vhodné řešit v rámci komplexních úprav náměstí.

Propojíme čtvrť Na Daníčkách s ulicí Za kostelem novou lávkou a dlážděným chodníkem.

V řešení

Návrh na propojení Daníček a ulice Za Kostelem je součástí návrhu územního plánu i vstupní studie pro zřízení parku „Mihovka“.

Chceme zvýšit počet silničních radarů. Tato zařízení by měla být přímo v režii města a nikoliv nějaké firmy. Za stávajícího stavu přichází městský rozpočet o polovinu vybraných pokut.

Splněno

Byly instalovány nové úsekové radary a to obousměrně. Výběr pokud je zcela v režii města.

Hodláme zřídit přechody pro chodce přes Rožmitálskou ulici v lokalitách „U zrcadla“ a nahoře u Obory.

Částečně splněno

U zrcadla ve Dvorci bylo zřízeno místo pro přecházení, přechod nepovolila dopravní policie.

V případě intenzivnějšího využití průmyslové zóny ve Dvorci považujeme za žádoucí vybudovat přivaděč a novou mimoúrovňovou křižovatku u Třebčic, aby se odvedla těžká nákladní doprava z obce.

V řešení

Návrh na novou křižovatku a „obchvat“ Tojické ulice je součástí návrhu nového územního plánu. Bylo jednáno se SÚS Plzeňského kraje i Ministerstvem dopravy a ŘSD, všichni se záměrem souhlasí.

 

Kultura, sport, cestovní ruch

Zřídíme letní kino na nádvoří staré školy.

Částečně splněno

Letní kino nevzniklo sice na Malé letní scéně, ale kočovná letní kina zde již několik let promítají.

Pokusíme se vyjednat s obcí Klášter zpřístupnění zámku Zelená Hora pro běžný turistický provoz a nabídneme, že se na jeho zajištění bude podílet i město Nepomuk. Zelená Hora by měla fungovat jako hlavní turistická dominanta regionu.

Nesplněno

Město Nepomuk poskytuje obci Klášter materiální podporu pro otevření zámku (půjčuje lavičky, stánky, atd.), spolupracuje na propagaci těchto akcí. O celosezónní otevření zámku nemá ale zatím obec Klášter zájem.

Upravíme provozní hodiny městského muzea a infocentra, aby byly alespoň několik dní v týdnu otevřené i v pozdějších hodinách.

Splněno

Infocentrum a městské muzeum je otevřeno v letní sezóně každý den (mimo pondělí) až do 18:00.

Zprovozníme portál, kde bude k nalezení nepřetržitě aktualizovaný přehled všech kulturních akcí a turistických cílů v Nepomuku a okolí. Vybrané novinky budou pravidelně rozesílány formou tiskových zpráv do médií.

Splněno

Jako součást městských webových stránek funguje sekce „Turista“, která je přímo přístupná na adrese nepomuk.eu. Tato sekce obsahuje jak katalog všech destinací a služeb ve městě a okolí, tak přehledný kalendář kulturních akcí.

Naší prioritou je udržení, a pokud možno rozšíření nabídky kulturních akcí ve městě.

Splněno

Podařilo se nejen zachovat všechny stávající akce, zvýšit jejich kvalitu a návštěvnost, ale také vytvořit akce nové. Farmářské trhy již neskomírají, ale nabízejí každý měsíc mezi patnácti a třiceti stánky, hudební program a pohádku pro děti. Pouť se podařilo rozšířit o pestrý stylový pouliční program a tradiční trh a vytvořit z ní opravdu hlavní městskou slavnost. Velký úspěch sklízí nová akce Otvíráme Nepomuk! Podařilo se oživit Malou letní scénu, která od června do července nabízí každý pátek stylově rozmanitý mix vystupení hudebních i divadelních.

Obnovíme letní sochařská, případně jiná umělecká sympozia a workshopy. Jejich existence nepochybně přispívala k oživení letní sezóny.

Splněno

Sympozia byla po konzultaci s vedení AVU v Praze transformována na Tvůrčí rezidence určené pro studenty vysokých uměleckých škol.

Využijeme potenciál partnerských měst (např. chorvatského letoviska Omiš) pro další rozvoj cestovního ruchu.

Nesplněno

Uskutečnilo se několik setkání se zástupci partnerských měst, spolupráce pokračuje. V segmentu cestovního ruchu se ale příliš neprojevuje.

Podpoříme další opravy a modernizace městské sportovní haly.

Nesplněno

Opravy a rozšíření sportovní haly jsou v investičním výhledu na další roky.

Upravíme skatepark, aby lépe sloužil nejen kolařům, ale i skateboardistům, daly se zde pořádat závody a překážky déle vydržely.

V řešení

Překážky ve SK8 parku se dočkali údržby. V plánu je park nový, dle územní studie „Pod Vinicí.

 

 

Děti a škola

Budeme vytápět základní školu štěpkou z odpadu z těžby v městských lesích, který se dnes bez užitku pálí na haldách v lese.

Splněno v pozměněné variantě

Lesní štěpka se již nepálí v lese, ale je prodávána jako palivo do tepláren. Kotelna v ZŠ je zrekonstruovaná a je vytápěna plynovým kondenzačním kotlem.

V ranních hodinách zvýšíme bezpečnost dětí řízením dopravy na přechodech u školy (semafor, školník).

V řešení

Navržen a v rámci DÚR zpracován návrh nové příjezdové komunikace do ZŠ včetně nových parkovacích ploch i nového pěšího přístupu ke škole.

Vysadíme stromy u dětského hřiště u školy.

Nesplněno

Počítá se s rekonstrukcí celého hřiště dle územní studie „Pod Vinicí“.

Vydláždíme chodník podél bazénů ke škole, vznikne tak bezpečná a krátká cesta pro děti ze sídliště.

V řešení

Je součástí územní studie „Pod Vinicí.“ Aktuálně je dokončuje projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.

Zařídíme vznik školní zahrady – relaxační, bylinné i ovocné a zeleninové … Považujeme to za dobrý krok pro výchovu našich dětí i životní prostředí.

V řešení

Byl zpracován projekt od zahradní architektky a podána úspěšná žádost o dotaci.

Považujeme za žádoucí oživení budovy staré školy na náměstí. Nejlepším řešením by bylo, kdyby zde, v souladu s původním záměrem, sídlila střední škola.

V řešení

Budovou staré školy se zabývá oborová koncepce Oživení náměstí, existuje několik variant možného budoucího využití. Na krajském úřadě bylo již jednáno i o možnosti střední školy (ze strany kraje momentálně nepříliš reálné).

 

Péče o potřebné

Budeme podporovat sociální projekty a neziskové organizace, které se jimi zabývají.

Splněno

Město podporuje např. Hospic sv. Lazara v Plzni a další organizace pracující v sociální oblasti.

Podpoříme všechny kroky, které zamezí vyčleňování seniorů ze společnosti.

V řešení

Komunitní dům seniorů, záměr na Mezigenerační centrum aj.

Považujeme za nezbytné zachovat v Nepomuku polikliniku a stávající rozsah lékařské péče.

Splněno

 

Infrastruktura, úklid a občanská vybavenost

Rozšíříme městské bazény a osázíme jejich okolí stromy a drobnou zelení.

V řešení

Dle územní studie „Pod Vinicí“ je počítáno se zcela novým koupalištěm V Korýtkách. Realizace bude ale možná až po schválení nového územního plánu.

Zajistíme dostatek pohodlných laviček po městě.

Splněno

Během posledních let bylo po městě osazeno několik desítek nových laviček – zejména typu „Park“.

Za žádoucí považujeme postupné sjednocení městského mobiliáře (koše, lavičky, osvětlení …) – a to alespoň v rámci jednotlivých čtvrtí.

Plněno

Nové lavičky jsou litinové s dřevěnými latěmi typu „Park“ (viz výše) v centru města se používají lavičky typu „Schonborn“

Budeme řešit problém s nedostatkem parkovacích míst v lokalitách U sokolovny a Na Vinici.

Nesplněno

Problém měl být řešen v rámci územní studie celého sídliště, která doposud nebyla realizována (nepodařilo se získat dotaci).

Změníme plán „zimní údržby“. Nechceme solit plošně, ale pouze na krizových lokalitách a za ledovky. O to více se ovšem bude mechanicky odstraňovat napadaný sníh.

Nesplněno

Technické služby města preferují solení.

Chceme, aby v našem městě byl dostatek obchodů, restaurací a služeb. Budeme usilovat o nastavení příznivých podmínek pro tyto drobné živnosti, které přinášejí nejenom servis pro obyvatele a návštěvníky města, ale i pracovní místa..

V řešení

Podpora drobných živnostníků je součástí oborové koncepce Oživení náměstí.

Budeme prosazovat spravedlivé rozdělování financí na rekonstrukce v Nepomuku a ve Dvorci. Ve Dvorci například doposud v některých lokalitách chybí chodníky nebo jsou v nevyhovujícím stavu (např. v Blatenské ulici).

Plněno

Do Dvorce šlo nemalé procento městských investic (rekonstrukce bývalého Hotelu), příprava přestupního uzlu aj.)

Za samozřejmost považujeme pravidelný úklid, údržbu a drobné opravy chodníků, ulic a veřejných prostranství.

Plněno

Technické služby fungují lépe než v minulosti.

 

 

Odpady a recyklace

Pořídíme dostatek odpadkových košů a sáčků z recyklovaného papíru na psí exkrementy.

Částečně splněno

Byl rozšířen počet odpadkových košů v centru i na sídlišti. Sáčky zdarma ale nejsou všude k dispozici.

Zavedeme hnědé kontejnery pro třídění bioodpadu a vybudujeme městskou kompostárnu. Biologický odpad tvoří zhruba třetinu směsného komunálního odpadu. Díky jeho separaci a zkompostivání může ušetřit městský rozpočet ročně statisíce korun.

Částečně splněno

Místo plošného svozu bioodpadu jsme rozdali do domácností stovky kompostérů, neboť likvidace bioodpadu v místě vzniku se ukázala jako nejekonomičtější i nejekologičtější varianta. Pořídili jsme velkoobjemové kontejnery na bioodpad.

Postavíme zástěny kolem kontejnerů na tříděný odpad, aby odpadky nepoletovaly všude kolem. Vytvoříme tak síť bodů pro sběr recyklovaného odpadu.

Nesplněno

Nezískalo si podporu v městské radě.

Budeme obyvatele motivovat k efektivnějšímu třídění odpadu, a to nejen formou osvěty, ale také finančně.

Nesplněno

Smlouvy uzavřené již za předchozího volebního období s dodavatelskou firmou neumožňovaly výraznější změny. Podařilo se ale zavést alespoň vážení veškerého v městě vyprodukovaného odpadu na sběrném dvoře.

Sběrný dvůr bude sloužit zdarma a pro všechny, zrušíme množstevní limity.

Částečně splněno

Většinu odpadů mohou odevzdávat občané Nepomuka a obcí, které mají s naším městem uzavřenou smlouvu zdarma. Některé typy odpadu (zejm. Nebezpečného) jsou zpoplatněny.

 

Výsledky voleb

Facebook