UA-54762838-1

Vážení občané,
níže naleznete několik desítek konkrétních záměrů, ktéré hodláme prosazovat v nadcházejícím volebním období 2022-2026.
Není to seznam vyčerpávající, obsahuje ale věci, na kterých se shodla převážná naprostá většina našich kandidátů.
Naši zastupitelé podpoří rádi každý další rozumný návrh, který povede ke zlepšení kvality života v Nepomuku.
Prioritou pro nás bude vždy demokratické rozhodování, vzájemná tolerance  a kvalita našeho životního prostředí v nejširším slova smyslu.

 

Bezpečná a pohodlná doprava po městě i mimo něj

Budeme usilovat o brzkou realizaci nového sjezdu ze silnice I/20 u Třebčic a navazujícího nového silničního napojení průmyslové zóny ve Dvorci mimo obytná území. V další fázi by měl vzniknout tzv. „průmyslový“ obchvat Dvorce – tedy odvedení veškeré nákladní automobilové a tranzitní dopravy po severovýchodním okraji obce (ul. Průmyslová) mimo zastavěná území (dle Územního plánu Nepomuk).

Chceme bezpečnější ulice. V obytných čtvrtích, mimo hlavní tahy (I/20, II/191 atp.) městem, (tedy např. na sídlišti Na Vinici, za elektrárnou, v Lesnické, Na Čiháku, či v historickém centru města) zavedeme tzv. zónu 30 – tedy omezení nejvyšší rychlosti na 30 km/h.

Doplníme chybějící úsek chodníku v Rožmitálské ulici (od Elitexu k železničnímu přejezdu) a chodníku z Družstevní k ulici Ke Dvorům (alternativní trasa Dvorec-Nepomuk).

Budeme hledat řešení přeplněných parkovacích stání na nádraží.

Vybudujeme nové autobusové zastávky na sídlišti – a to u Kuvagu (polikliniky) a u Sokolovny – místo stávající jediné pro celou lokalitu. Otevřeme diskuzi i o vzniku dalších zastávek (např. u Billy, v druhém směru u Obory atd.) či úpravě tras autobusů. Cílem je pohodlná veřejná doprava – skutečná MHD.

Udržíme a ještě rozšíříme počty autobusových spojů v úseku Nepomuk, žel. stanice – Nepomuk, město. Autobus ke každému vlaku! Budeme usilovat i o udržení, případně rozšíření počtu vlakových spojů.

Pro kvalitní veřejnou dopravu je nezbytná návaznost spojů. Není možné, aby autobus na lince 411 (tj. nádraží-město) nepočkal na vlak!

Budeme podporovat i další formy ekologické mobility, například sdílená (elektro)kola.

 

Kvalitní veřejná prostranství

Chceme kvalitně připravit a co nejdříve realizovat revitalizaci veřejných prostranství na sídlišti Na Vinici.

Okolí ZŠ si zaslouží kultivaci! Prosazujeme návrat ke koncepci ÚS Pod Vinicí (důstojný přístup, parkování, školní zahrada …) a její postupnou realizaci již v průběhu tohoto volebního období.

Náměstí potřebuje „facelift“. Hodláme jej předláždit (podobně jako např. v Kašperských Horách), zrušit zbytečné terasy, odstranit kýčovité sochy, upravit zeleň.

Chceme též postupné předláždění širšího centra města. Do ulic jako Zelenohorská, Třebčická či J.J. Ryby by se měla vrátit tradiční kamenná dlažba.

Při rekonstrukci nádraží se poněkud zapomnělo na vzrostlejší zeleň. Na vhodná místa doplníme stromy.

Budeme postupně kultivovat i další veřejná prostranství (revitalizace parku v Huti, výsadba trvalek a keřů před MŠ, doplnění stromořadí k zámku aj.)

Nezapomínáme samozřejmě ani na průběžnou údržbu a nezbytné opravy (např. chodník v Blatenské ulici).

 

Kulturní dědictví – hodnota, o kterou je třeba pečovat i příležitost k rozvoji města

Chceme se aktivně podílet na spolupráci při obnově a vhodném využití zámku Zelená Hora. Podporujeme záměr dle uzavřeného Memoranda. Zelená Hora musí být turistickým středobodem našeho regionu.

Chceme citlivě opravené centrum. Zachováme dotační program Obnova historického jádra města určený pro historické domy, které nejsou kulturními památkami. Prosadíme navýšení finančních prostředků v tomto programu.

Území Historického jádra města (de facto „památková zóna“ dle ÚP Nepomuk) by se mělo konečně stát památkovou zónou dle příslušného zákona. Přinese to nové možnosti financování oprav domů (krajské a státní dotace) a zvýší turistickou atraktivitu Nepomuka.

Stará škola na náměstí si zaslouží opravu a vhodnější využití (nejlépe opět vzdělávací instituce).

Budeme trvat na zachování historické nádražní budovy a rekonstrukci jejícho historického vzhledu.

Sv. Jan Nepomucký je celosvětovým fenoménem, chceme tento potenciál naplno využívat. Budeme spolupracovat s farností i v dalších oblastech.

V souvislosti s blížícím se 300-letým svatojánským jubileem (2029) je nutné zahájit a ze strany města podpořit postupné opravy kostela sv. Jana Nepomuckého i dalších památek.

 

Péče o zeleň, krajinu a životní prostředí

Vysadíme nové stromy. Například Na Daníčkách jak solitéry v jednotlivých ulicích, tak zejména stromořadí na rozhraní města a volné krajiny, nebo pod a nad Normou. Obnovíme historické aleje v krajině.

Prostor kolem Muchovky přetvoříme na přírodě blízký městský park.

Obnovíme staré polní cesty na katastru města. Pro peší i cyklisty tak rozšíříme možnosti spojení směrem na Nový rybník, do Třebčic, Kláštera či k rybníku Jednota.

Budeme řádně pečovat o městskou zeleň.

Chceme omezit solení komunikací v zimním období a nahradit jej inertním posypem.

V městských lesích budeme prosazovat udržitelné hospodaření, vč. vyššího podílu výsadby původních dřevin.

 

Čistá voda, hospodárné nakládaní s odpady

Zasadíme se o zlepšení kvality vody v městském vodovodu. Není možné, aby z kohoutků tekla hnědá břečka.

Místo paušálního poplatku za svoz odpadu zavedeme platbu podle skutečné produkce domácností.

Zřídíme zástěny kolem kontejnerů na tříděný odpad.

Rozšíříme počet odpadkových košů po městě, zejména ve Dvorci, kde jich je citelný nedostatek.

Pořídíme kontejnery na bioodpad (zejm. pro sídliště). Budeme pokračovat v bezplatné distribuci domácích kompostérů.

 

Město, kde to žije

Je pro nás důležité udržení a další zkvalitnění městských kulturních akcí jako jsou farmářské trhy či MLS.

Nepomucká pouť představuje již od časů baroka hlavní městskou slavnost. Chceme, aby tomu tak bylo i nadále, aby byla nejen církevním svátkem či lunaparkem, ale měla i bohatý a kvalitní kulturní program pro všechny generace.

Rádi podpoříme další rozvoj kulturní nabídky. Například letní kino by mohlo být každý týden (nejlépe na MLS).

Budeme podporovat všechny místní spolky nejméně na současné úrovni (dotace, výpůjčky, propagace atp.)

Chceme širokou nabídku kroužků (nejen) pro děti. Zachováme volnočasového centrum Fénix a budeme zvyšovat jeho kvalitu.

Nepomuk si zaslouží pořádné koupaliště! Lhostejno zda bazén či biotop. Hlavně dostatečně velké, s vodními atrakcemi i slušným občerstvením. Jako nejvhodnější lokalita se nám jeví prostor v Korýtkách (dle ÚS Pod Vinicí).

Chceme vybudovat In-line dráhu, bike park, nový skate park a další sportovní a volnočasovou infrastrukturu dle územní studie Pod Vinicí.

Každé pořádné město má mít střední školu. Měl by ji mít i Nepomuk! To je náš dlouhodobý cíl.

 

Město pro občany – otevřené, transparentní, přátelské

Obnovíme zveřejňování videozáznamů ze zastupitelstva.

Požadujeme zveřejňování všech zápisů a podkladů z jednání orgánů městské samosprávy, a to vč. městské rady.

Na začátek každého jednání zastupitelstva bude vložen bod „Podněty a dotazy občanů“.

Podpoříme zachování komisí. Přinášejí širší zapojení veřejnosti a spolků, umožňují hlubší diskuzi, otevřenější i odbornější rozhodování.

Nastal čas na digitalizaci městského úřadu! Chceme elektronické účetnictví, detailní rozklikávací rozpočet, elektronickou komunikaci občana s úřadem.

Všechny investiční akce a zásahy do veřejných prostranství budou včas představeny občanům. Veřejná projednání musí být samozřejmostí.

Zavedeme tzv. participativní rozpočet. 1% městského rozpočtu (cca 1.000.000 Kč) půjde každoročně na na projekty vybrané přímo veřejností.

Je pro nás klíčové udržení a další zvýšení kvality, objektivity, nezávislosti a profesionality NNovin a jiných městských médií.

Pečovatelská služba a další sociální služby musí být dostupné nejen v seniorských domovech, ale i doma.

Podpoříme vznik nízkoprahové klubovny pro mládež.

 

Hospodárně, odpovědně, chytře, zeleně

Každý výdaj z městského rozpočtu musí být řádně odůvodněný.

Zrušíme městskou policii. Pro naše město je příliš finančně nákladná a hlavně zbytečná.

Nebudeme budovat kamerový systém.

Využijeme „zelených“ dotací na podporu energetické soběstačnosti města.

Pomůžeme občanům zvládnout energetickou krizi – podpoříme instalace fotovoltaických panelů na střechy bytových domů.

Budeme využívat koncepty tzv. Chytrého města – Smart city (např. v oblasti nakládání s odpady, veřejného osvětlení či dopravy …).

Prioritou musí být údržba a obnova stávající infrastruktury namísto drahých rozvojových projektů (např. nové výstavby dalších obytných zón).

Chceme maximálně využívat možnosti spolufinancování z dotačních programů (kraje, státu, EU). Opravdu potřebné věci ale budeme realizovat i bez dotací.

Facebook