UA-54762838-1

Vážení občané,
níže naleznete několik desítek konkrétních záměrů, které bychom rádi, pokud získáme Vaši dostatečnou podporu, prosadili v nadcházejícím volebním období.
Není to seznam vyčerpávající, ovšem obsahuje věci, na kterých se shodla převážná většina kandidátů.
Naši zastupitelé podpoří rádi jakýkoliv další rozumný návrh, který povede ke zlepšení kvality života v Nepomuku.

 

Živé město

Kultura, sport, volný čas

 • Vybudujeme přírodní koupaliště v Korýtkách.
 • Budeme pokračovat v postupné realizaci záměrů z územní studie Pod Vinicí – zejména úpravy přístupu a příjezdu k ZŠ, nového dětského hřiště, parku podél Nádražní ulice, skateparku a BMX dráhy.
 • Zachováme bohatou a pestrou nabídku kulturních a společenských akcí. Budeme i nadále zvyšovat jejich kvalitu.
 • Považujeme za rozumné pravidlo, že rozpočtová položka „Kultura“ by měla činit 5% městského rozpočtu.
 • Akce pořádané místními spolky i dalšími subjekty budeme podporovat prostřednictvím příslušného dotačního programu i jinými způsoby (půjčování vybavení, propagace aj.).
 • Stávající výši dotací pro místní spolky je zapotřebí zachovat a postupně zvyšovat až na 1.000.000 Kč ročně.
 • Chceme v našem městě širokou škálu možností trávení volného času a (sebe)vzdělávání pro děti, dospělé i seniory.
 • Městské volnočasové centrum Fénix bude nabízet i servisní služby místním spolkům.
 • Zrealizujeme nástavbu a rekonstrukci bočního křídla městské sportovní haly, které by mělo sloužit jak pro přístup diváků na tribunu, tak zejména pro další klubovny pro místní spolky a též pro turistickou ubytovnu.

 

Zdravé město

Občanská vybavenost, rozvoj města

 • Budeme podporovat vznik nových obchodů a služeb na náměstí a v jeho nejbližším okolí, a to formou nízkých nájmů v městských prostorách i dalšími způsoby.
 • Koupíme vhodné nemovitosti v centru města a citlivě je opravíme, aby mohly sloužit pro bydlení a v přízemí pro provozování obchodů či služeb.
 • Nesouhlasíme s výstavbou supermarketu v lokalitě Pod Borkem kvůli zachování pohledu na město při příjezdu od Plzně.
 • Souhlasíme s přestavbou a rozšířením stávající prodejny Norma. Za vhodnou lokalitu pro další supermarket v Nepomuku považujeme například bezprostřední okolí benzinové čerpací stanice Pyramida.
 • Postaráme se o dostatek nájemních bytů ve vlastnictví města. Postavíme nové bytové domy, zrekonstruujeme vhodné nemovitosti.
 • Budeme trvat na transparentním přidělování městských bytů.

 

Poutní město

Cestovní ruch, památková péče

 • Nabídneme obci Klášter nezištnou spolupráci při otevření zámku Zelená Hora a jeho všestranném využití pro rozvoj cestovního ruchu. Cílem je zámek otevřený denně alespoň po celou letní sezónu.
 • Nadále budeme podporovat, ve stejné výši jako doposud, farnost Arciděkanství Nepomuk v péči o místní sakrální památky a využití fenoménu sv. Jana Nepomuckého.
 • Pokusíme se o to, aby kostel sv. Jana Nepomuckého získal prestižní titul národní kulturní památky.
 • Budeme nadále pracovat na propagaci města Nepomuk jako atraktivního turistického cíle.
 • Jsme pro vybudování rozhledny na vrchu Šibenice dle návrhu architekta Martina Rajniše.
 • I v dalších letech bude pokračovat městský dotační program pro obnovu domů v historickém jádru města.
 • Podporujeme vyhlášení městské památkové zóny na území historického jádra města.

 

Zelené město

Životní prostředí, veřejná zeleň, odpadové hospodářství

 • Budeme pokračovat ve zlepšování péče o veřejnou zeleň.
 • Provedeme úpravu ploch kolem potoka Mihovky mezi Zeleným dolem a Špitálským rybníkem na přírodě blízký městský park.
 • Ozeleníme lokalitu Na Daníčkách, zrealizujeme zde výsadbu stromořadí mezi bytovými a rodinnými domy, směrem k potoku Mihovka i na hranici katastru.
 • Budeme budovat cyklostezky s mlatovým povrchem v trasách starých cest krajinou, v prvé řadě na Nový rybník a do Třebčic.
 • Omezíme solení místních komunikací v zimních měsících, nahradíme agresivní sůl inertním posypem (písek, štěrk).
 • Vypíšeme výběrové řízení na nového dodavatele služeb v oblasti likvidace odpadu. Podmínkou bude zkvalitnění recyklace a její rozšíření o další typy odpadu (kovy, biologický odpad).
 • Upravíme rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, aby byly v dostupné vzdálenosti pro všechny. Kolem kontejnerů vztyčíme zástěny.

 

Prostupné město

Doprava, komunikace, infrastruktura

 • Opravíme chodník od Sokolovny do Dvorce.
 • Postavíme nové autobusové zastávky na sídlišti – před kruhovým objezdem u Sokolovny a nad Kuvagem (dle připravených projektových dokumentací).
 • Zrealizujeme rekonstrukci veřejných prostranství u nádraží dle projektu „Nepomuk – přestupní uzel“.
 • Chceme vybudovat chodník podél I/20 od kruhového objezdu u Pyramidy až na Přesanické náměstí. V úseku od Normy ke kruhovému objezdu obnovíme stromořadí.
 • Budeme pokračovat v dalším rozšiřování veřejné dopravy, zejména autobusových spojů z centra na nádraží. Ke každému vlaku by měl jet autobus. Budeme usilovat i o navýšení počtu vlakových spojů na Plzeň.
 • Opravíme chodníky v Blatenské ulici.
 • Dokončíme co nejrychleji rekonstrukci Zelenodolské ulice.
 • Zřídíme ve městě nabíjecí stanici pro elektromobily (s využitím dotačních prostředků).
 • Nepomuk má v celorepublikovém srovnání velmi nízkou kriminalitu. Za zcela zbytečné utrácení peněz tedy považujeme zřízení městské policie i kamerového systému.

 

Otevřené město

Městská samospráva a úřad

 • I nadále bude platit stávající, občanům vstřícný, jednací řád zastupitelstva.
 • Na začátek každého jednání zastupitelstva bude vložen bod „Podněty a dotazy občanů“.
 • Řádná jednání zastupitelstva budou svolávána dle předem schváleného a alespoň rok předem známého harmonogramu, optimálně s periodou každé dva měsíce.
 • Veřejná projednání všech investičních akcí města musí být samozřejmostí.
 • Zachováme komise jako poradní a iniciační orgány rady města, otevřené všem aktivním občanům a odborné veřejnosti.
 • Zavedeme „participativní rozpočet“, tedy možnost, aby občané rozhodovali přímo o využití 1% městského rozpočtu (cca 1.000.000 Kč) pro různé drobné investiční akce, úpravy veřejných prostranství a podobně.
 • Provedeme digitalizaci městského úřadu, včetně možnosti řešit vše z domova přes net.
 • Samozřejmostí při sestavování nové městské rady by měla být písemná koaliční smlouva podepsaná všemi koaličními zastupiteli.
 • Budeme se snažit i nadále zlepšovat Nepomucké noviny. Pro posílení jejich objektivity a nezávislosti zřídíme Redakční radu jako regulérní výbor zastupitelstva a vymezíme novinám vlastní rozpočtovou položku. Úvodní slovo starosty nahradíme sloupkem šéfredaktora.

 

Vzdělané město

Školství a vzdělávání

 • Budeme podporovat zlepšování komunikace mezi školskými zařízeními a rodiči, kvalitu vzdělávání i atmosféru ve školách. Samozřejmostí by mělo být například zveřejňování zápisů z jednání školské rady na stránkách školy.
 • Zrealizujeme úpravy a rozšíření školní zahrady (s využitím pro výuku i školní družinu) dle připraveného a dotací podpořeného projektu.
 • Budeme klást důraz na pestrou, vyváženou a zdravou stravu ve školní jídelně, s dostatkem zeleniny a ovoce a naopak s omezením uzenin, rafinovaných cukrů či chemických přísad. ZŠ by se měla zapojit do projektu Skutečně zdravá škola.
 • Do budovy staré školy na náměstí chceme vrátit život, ideálně školní výuku.
 • Obstaráme vhodné prostory pro Základní uměleckou školu, nejlépe formou nové školní budovy.
 • Provedeme zateplení a stavební úpravy volnočasového centra Fénix, včetně vybudování multifunkční společenské místnosti (dle připraveného projektu).

 

Krásné město

Péče o veřejná prostranství

 • Budeme podporovat a iniciovat drobné zásahy do veřejného prostoru vedoucí k jeho zatraktivnění (dostatek laviček a košů, stylové opravy starých studní a jiných prvků historické městské infrastruktury, květinové záhony, atd.).
 • Připravíme a zahájíme postupnou rekonstrukci povrchů na náměstí s důrazem na zachování jeho historických hodnot. Za vstupní ideový koncept považujeme studii architektů Vlacha a Vašuta, která získala Cenu Petra Parléře.
 • Odstraníme sochy z teras na náměstí.
 • Při opravách povrchů všech ulic a veřejných prostranství v historickém jádru města budeme klást důraz na zachování a restituci historického rázu těchto míst.
 • Necháme zpracovat regulační plán historického jádra města.
 • Při všech městských investičních akcích budeme trvat na kvalitním urbanistickém, architektonickém a stavebně-technickém provedení.
 • Lepšímu vzhledu města, prosazování jednotné vize veřejných prostranství a kvalitnější přípravě investičních projektů napomůže využívání služeb stálého městského architekta vybraného v transparentním výběrovém řízení (obdobně k funkci městského právníka – tj. externího odborníka nikoliv zaměstnance MÚ).
 • Nechceme, aby se ze zdejšího sídliště stalo časem ghetto. Především je třeba revitalizovat veřejná prostranství kolem bytovek, zajistit dostatek parkovacích míst i odborné péče o sídlištní zeleň.

Výsledky voleb

Facebook