UA-54762838-1

Vážení občané,

níže naleznete několik desítek konkrétních záměrů, které bychom rádi, pokud získáme Vaši dostatečnou podporu, prosadili v nadcházejícím volebním období.
Není to seznam vyčerpávající, spíše vyjadřuje naše priority, věci, na kterých se shodla převážná většina kandidátů.
Naši zastupitelé samozřejmě podpoří rádi jakýkoliv další rozumný návrh, který povede ke zlepšení kvality života v Nepomuku.

 

Otevřená radnice
Na stránkách města bude dostupný rozklikávací rozpočet, tedy detailní informace o hospodaření města. Jeho součástí budou všechny smlouvy, faktury, účty.
Budeme zveřejňovat nejen zápisy ze zastupitelstva, ale i z rady, a také všechny podklady pro jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí.
Obnovíme diskuzní fórum na internetových stránkách města.
Jednání městského zastupitelstva se budou konat pravidelně, každý měsíc. Bude tak víc času na diskuzi o jednotlivých návrzích.
Zařídíme, aby se telefonáty z městského úřadu neobjevovaly na displejích telefonů jako „skryté číslo“, ale aby se zobrazovalo číslo volajícího. Blokování čísel úředníků působí nejen arogantně, ale především nelze na danou linku zavolat zpět.
Stojíme o vyšší zapojení veřejnosti do rozhodování. Komise budou otevřené všem zájemcům o práci v nich. Oslovíme také odborníky na dané oblasti, aby přispěli svou erudicí.
Nepomucké noviny i městský informační server nepomuk.cz musí fungovat jako nestranné informační médium řízené redakční radou a vedené redaktorem na plný úvazek.

 

Krásné město
Pořídíme nový územní plán, který bude koncepčně řešit rozvoj města a zabrání výstavbě, která by mohla poškodit ráz města (viz kauza Norma u hřbitova). Zpracování ÚP se uskuteční formou veřejné architektonické soutěže a za co nejširší účasti veřejnosti.
Zachráníme nejstarší dům ve městě – dům U lípy – a pokusíme se mu najít vhodné a trvale (ekonomicky) udržitelné využití. Mohl by zde vzniknout například městský minipivovar.
Podporujeme úpravy náměstí, které by vycházely z projektu architektů Vlacha a Vašuta oceněného cenou Petra Parléře. Za vhodné považujeme zejména zrušení teras a návrat horní části náměstí k historickému vzhledu, sjednocení dlažby náměstí a zastavění proluk.
Odstraníme řetězy a sloupky v ploše náměstí a před kostelem.
V dlouhodobém výhledu navrhujeme přestavbu OD Úslava či jeho nahrazení domy respektujícími historický půdorys a výšku zástavby, která zde byla do 80. let.
Chceme, aby se udržel starobylý vzhled centra města, citlivě opravovaly staré domy. Budeme proto podporovat vyhlášení památkové zóny na území historického jádra města. Zavedeme městský grantový program na opravy historických budov.
Na Vinici žije největší množství lidí. Nechceme, aby se ze zdejšího sídliště stalo časem ghetto. Především je třeba revitalizovat veřejná prostranství kolem bytovek, zajistit dostatek parkovacích míst i zelených zákoutí. Necháme zpracovat architektonickou studii a postupně ji budeme realizovat.
Zapojíme louku za školou do městského organizmu. Mohl by tu být park, in-line dráha, prostor pro sporty, víceúčelové hřiště, letní scéna, kavárna …
Otevřeme otázku úpravy hranic katastrů Nepomuk a Klášter. Je zapotřebí, aby katastrální území odpovídalo současným potřebám obou obcí, nikoliv aby konzervovalo kdysi dávno vzniklé anomálie.
Prosadíme odstranění nelegálních billboardů v katastru města.
Nezapomínáme ani na parcely pro výstavbu nových rodinných domů. Za vhodné považujeme zejména dokončení čtvrti Na Daníčkách. Další rozvojové území by mělo být mezi Dvorcem a sídlištěm.
Budeme usilovat o dokončení rekonstrukce Hotelu ve Dvorci a kompletní využití celé jeho budovy, které dále posílí roli nádraží jako přirozeného centra Dvorce.
Chceme zútulnit lokalitu „palouček“ v zatáčce Tojické ulice, vysadit po jejím okrajích stromy a keře, které ji odstíní od rušné silnice. Místo slouží již dnes pro děti, jsou zde 2 dětské houpačky a 1 lavička, díky navrženým úpravám bude celá plocha mnohem útulnější, klidnější a tišší.
Nevyužitý trojúhelník „U Křížku“ na konci Dvorce, kde je dnes skládka suti, navrhujeme proměnit na parčík, který by mohl sloužit jako příjemná zastávka cestou na či z nádraží.
Nenáročné parkové úpravy, spočívající zejména v instalaci několika laviček a košů, bychom rádi realizovali i na celém Číháku.
Všechny stavby a investiční akce budeme připravovat za co nejširší účasti občanů a odborné veřejnosti. Budou přitom využívány principy komunitního plánování, konzultace s architekty a urbanisty i veřejné architektonické soutěže. Díky tomu by se neměly opakovat průšvihy typu kruhové křižovatky u Sokolovny či chodníků v Nádražní ulici.

 

Pohodlná a bezpečná doprava
Budeme podporovat další rozšíření věřejné dopravy, zejména vlakových spojů na Plzeň.
Zřídíme nové autobusové zastávky, zejména na „Kunštátě“ a U Sokolovny.
Vybudujeme zastřešenou autobusovou zastávku na náměstí – místo záhonu v rohu u OD Úslava.
Zakoupíme městské mikrobusy, které budou zajišťovat dopravu z města k vlakům v hodinách, kdy nejedou linkové spoje ČSAD, a dále budou využitelné pro seniory, místní sportovní spolky atp.
Budeme usilovat o lepší spojení veřejnou dopravou s Klatovy a dalšími většímy městy v okolí, stejně jako s obcemi na Nepomucku.
Zavedeme „obytnou zónu“ – tedy oblast s omezenou rychlostí 20km v hodině na celé historické centrum města i další vhodné lokality (např. vnitřní komunikace na sídlišti)
Omezíme parkování na náměstí na vymezené plochy. Budeme jednat s COOP o možnosti většího využití parkoviště na dvoře OD Úslava.
Propojíme čtvrť Na Daníčkách s ulicí Za kostelem novou lávkou a dlážděným chodníkem.
Chceme zvýšit počet silničních radarů. Tato zařízení by měla být přímo v režii města a nikoliv nějaké firmy. Za stávajícího stavu přichází městský rozpočet o polovinu vybraných pokut.
Hodláme zřídit přechody pro chodce přes Rožmitálskou ulici v lokalitách „U zrcadla“ a nahoře u Obory.
V případě intenzivnějšího využití průmyslové zóny ve Dvorci považujeme za žádoucí vybudovat přivaděč a novou mimoúrovňovou křižovatku u Třebčic, aby se odvedla těžká nákladní doprava z obce.

 

Kultura, sport, cestovní ruch
Zřídíme letní kino na nádvoří staré školy.
Pokusíme se vyjednat s obcí Klášter zpřístupnění zámku Zelená Hora pro běžný turistický provoz a nabídneme, že se na jeho zajištění bude podílet i město Nepomuk. Zelená Hora by měla fungovat jako hlavní turistická dominanta regionu.
Upravíme provozní hodiny městského muzea a infocentra, aby byly alespoň několik dní v týdnu otevřené i v pozdějších hodinách.
Zprovozníme portál, kde bude k nalezení nepřetržitě aktualizovaný přehled všech kulturních akcí a turistických cílů v Nepomuku a okolí. Vybrané novinky budou pravidelně rozesílány formou tiskových zpráv do médií.
Naší prioritou je udržení, a pokud možno rozšíření nabídky kulturních akcí ve městě.
Obnovíme letní sochařská, případně jiná umělecká sympozia a workshopy. Jejich existence nepochybně přispívala k oživení letní sezóny.
Využijeme potenciál partnerských měst (např. chorvatského letoviska Omiš) pro další rozvoj cestovního ruchu.
Podpoříme další opravy a modernizace městské sportovní haly.
Upravíme skatepark, aby lépe sloužil nejen kolařům, ale i skateboardistům, daly se zde pořádat závody a překážky déle vydržely.

 

 

Děti a škola
Budeme vytápět základní školu štěpkou z odpadu z těžby v městských lesích, který se dnes bez užitku pálí na haldách v lese.
V ranních hodinách zvýšíme bezpečnost dětí řízením dopravy na přechodech u školy (semafor, školník).
Vysadíme stromy u dětského hřiště u školy.
Vydláždíme chodník podél bazénů ke škole, vznikne tak bezpečná a krátká cesta pro děti ze sídliště.
Zařídíme vznik školní zahrady – relaxační, bylinné i ovocné a zeleninové … Považujeme to za dobrý krok pro výchovu našich dětí i životní prostředí.
Považujeme za žádoucí oživení budovy staré školy na náměstí. Nejlepším řešením by bylo, kdyby zde, v souladu s původním záměrem, sídlila střední škola.

 

Péče o potřebné
Budeme podporovat sociální projekty a neziskové organizace, které se jimi zabývají.
Podpoříme všechny kroky, které zamezí vyčleňování seniorů ze společnosti.
Považujeme za nezbytné zachovat v Nepomuku polikliniku a stávající rozsah lékařské péče.

 

Infrastruktura, úklid a občanská vybavenost
Rozšíříme městské bazény a osázíme jejich okolí stromy a drobnou zelení.
Zajistíme dostatek pohodlných laviček po městě.
Za žádoucí považujeme postupné sjednocení městského mobiliáře (koše, lavičky, osvětlení …) – a to alespoň v rámci jednotlivých čtvrtí.
Budeme řešit problém s nedostatkem parkovacích míst v lokalitách U sokolovny a Na Vinici.
Změníme plán „zimní údržby“. Nechceme solit plošně, ale pouze na krizových lokalitách a za ledovky. O to více se ovšem bude mechanicky odstraňovat napadaný sníh.
Chceme, aby v našem městě byl dostatek obchodů, restaurací a služeb. Budeme usilovat o nastavení příznivých podmínek pro tyto drobné živnosti, které přinášejí nejenom servis pro obyvatele a návštěvníky města, ale i pracovní místa..
Budeme prosazovat spravedlivé rozdělování financí na rekonstrukce v Nepomuku a ve Dvorci. Ve Dvorci například doposud v některých lokalitách chybí chodníky nebo jsou v nevyhovujícím stavu (např. v Blatenské ulici).
Za samozřejmost považujeme pravidelný úklid, údržbu a drobné opravy chodníků, ulic a veřejných prostranství.

 

 

Odpady a recyklace
Pořídíme dostatek odpadkových košů a sáčků z recyklovaného papíru na psí exkrementy.
Zavedeme hnědé kontejnery pro třídění bioodpadu a vybudujeme městskou kompostárnu. Biologický odpad tvoří zhruba třetinu směsného komunálního odpadu. Díky jeho separaci a zkompostivání může ušetřit městský rozpočet ročně statisíce korun.
Postavíme zástěny kolem kontejnerů na tříděný odpad, aby odpadky nepoletovaly všude kolem. Vytvoříme tak síť bodů pro sběr recyklovaného odpadu.
Budeme obyvatele motivovat k efektivnějšímu třídění odpadu, a to nejen formou osvěty, ale také finančně.
Sběrný dvůr bude sloužit zdarma a pro všechny, zrušíme množstevní limity.